KEZDŐLAP    SZAVAZÁS    FELTÖLTÉS    SZABÁLYZATHA BÜSZKE VAGY OTTHONI ALKOTÁSAIDRA ÉS SZÍVESEN OSZTANÁD MEG A NAGYVILÁGGAL, MOST MEGTEHETED!
PRAKTIKA KREATÍV KIHÍVÁS

A Praktika magazin alkotó versenyt hirdet az alábbi kategóriákban:
lakásdekor és bútorfelújítás - ékszer - játék - varrás.

Különdíj a közönség kedvencének!

Töltsd fel az alkotásodról készített fotót 2020. június 30-ig a www.praktika.hu/kreativkihivas oldalra, oszd meg a Facebookon, gyűjts sok szavazatot!

Nyeremények

Kategórianyertesek és közönségdíj:
Green Emotion öko mosó- és tisztítószer csomag

Szavazók nyereménye:
Divinus***** Hotel wellness hétvége 2 fő részére

SZAVAZÁS

Lakás és bútorfelújítás

Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla
Kovács Béla

Válassz egy kategóriát!

lakás- és bútorfelújítás
ékszer
játék
varrás

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Praktika Kreatív Kihívás c.
olvasói nyereményjáték

1. A játék szervezője
„Praktika Kreatív Kihívás ” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a IQ Press Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. cégjegyzékszám: 01-09-679773, adószám: 11852825-2-41, továbbiakban „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játék időtartama
A Játék 2020. 05.18 napján 09:00 órakor kezdődik és 2020.06.30. napjáig 18:00-ig tart.

4. A Játék definíciója és menete
A játékban azok vehetnek részt, akik 2-es pontban megjelölt feltételeknek megfelelnek, ill. a http://praktika.hu/kreativkihivas oldalon feltöltik a megfelelő kategóriába a saját kezűleg készített alkotásaikat és a legtöbb szavazatot gyűjtik, melyet a FB.-on való megosztással tudnak növelni. A közönségdíj nyertes az az alkotó, aki az összes feltöltött alkotás közül a legtöbb szavazatot tudhatja magáénak. A kategória győztesek pedig azok, akik a 4 kategórián belül (lakás és bútorfelújítás + játék + ékszer + varrás)a legtöbb szavazattal rendelkeznek.

5. A nyeremények meghatározása és felosztása
A nyeremények:
- kategórianyertesek: Green emotion Öko mosó- és tisztítószerek, 4 db mosópor csomag - közönségdíj: Green emotion Öko mosó- és tisztítószerek, 1 db mosópor csomag - szavazók között a nyeremény: egy 2 fő részére szóló Divinus ***** Hotel wellness hétvége

a) Nyereményre való jogosultság megállapítása
A nyereményeket kategóriánként az kapja, akinek a játék lezárta után a legtöbb szavazata van. A különdíjas pedig az az alkotó, aki a feltöltött alkotására a legtöbb szavazatot kapja.

b) Nyertesek és kiértesítés:
A nyertesek meghatározása: 2020.07.03-én 10:00 órakor kerül sorra a sorsolási bizottság jelenlétében a 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. szám alatt az IQ Press irodájában. Ekkor egy pótnyertes is kihirdetésre kerül. A sorsolás után a nyertest az általa megadott email címen értesítjük. Amennyiben Nyertest nem tudjuk elérni és nem jelentkezik a nyereményéért 5 naptári napon belül, a pótnyertes jogosult a nyereményre. A nyertes vállalja, hogy nyereményét a kiértesítést követő 30 naptári napon belül átveszi Szervező által megadott helyen – IQ Press Kiadó székhelye- és előre egyeztetett időben.
Sorsolási bizottság tagjai: Skuczi Klára és Szénási-Szabó Krisztina.

c) Kizárás a játékból
IQ Press KFt. fenntartja a jogot, hogy
- a nem megfelelő kategóriába feltöltött fotót a szervező áthelyezheti a megfelelő kategóriába anélkül, hogy a pályázót értesíti
- az ízléstelen, obszcén, közízlést sértő pályázatokat azonnali hatállyal, indoklás nélkül törölje
- azokat a pályázatokat, melyek a Praktika Kreatív kihívás elnevezésű márka értékeit nem képviselik, azonnali hatállyal törölje
- a gyanúsan hirtelen megemelkedett szavazatok számát felülvizsgálja és amennyiben a csalás gyanúja felmerül, úgy a szavazó kizárásra kerüljön

6. Vegyes rendelkezések
a. A Szervező, tehát IQ Press Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
b. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
c. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át. d. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
e. A készpénzen kívüli nyeremények készpénzre nem válthatók.

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli.
Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
b) Az IQ Press által publikált kiadványaiban vagy weboldalain, vagy egyéb módon és helyen megjelent pályázatokon, játékokon résztvevő Felhasználók a pályázati felhívásban szereplő módokon pályázhatnak. A Felhasználók adatait IQ Press a nyertesek kisorsolása, kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából gyűjti.

adatkezelés célja:
• kapcsolatfelvétel a nyertessel
• nyeremény kiküldése

kezelt adatok köre:
• név
• cím
• telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
• e-mail cím (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, kötelező jogszabályon alapuló
Adatkezelés időtartama: a Felhasználók adatait a Felhasználó törlési kérelméig, illetve a nyertes Felhasználók adatait jogszabályban meghatározott ideig
Adattárolás módja: elektronikusan.

Tekintettel arra, hogy jogszabály írhatja elő az adatok egy részének nyilvántartásba vételét és megőrzését, ezen adatok törlését a Felhasználó nem kérheti. Felhasználó a kizárólag kapcsolatfelvétel céljából megadott adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve IQ Press jelen szabályzat útján is kifejezetten tájékoztatja Felhasználóit, hogy az érvényes pályázat feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása. IQ Press a nyertes Felhasználói nevét és lakóhelyének városát, illetve Budapest esetében a kerületet kiadványaiban közzéteszi, közzéteheti.

Hogyan kezeli IQ Press az adatokat?

IQ Press a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért, jogszerűségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

Az adatokat elsődlegesen IQ Press, valamint IQ Press belső munkatársai és – készpénz nyertesek esetén – a bérszámfejtést végző IQ Press-szel vállalkozási jogviszonyban álló személy, valamint – előfizetők esetén – a Magyar Posta jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, további harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi IQ Press-t az adat továbbítására.)

Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. IQ Press a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Ha IQ Press a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

Ha IQ Press a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

IQ Press kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

IQ Press a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően. IQ Press a GDPR 30. cikk (5) bekezdése alapján a nem alkalmi jellegű adatkezelési tevékenységéről vezet nyilvántartást.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén IQ Press a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. IQ Press nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

IQ Press bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. IQ Press a módosításokról a Felhasználót honlapja (www.iqpress.hu) felületén keresztül tájékoztatja.

c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja, illetve a kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából az Adatfeldolgozót, mint adatfeldolgozót igénybe vegye;
d) a nyertes Játékosok adatait a Szervező 3. félre nem jogosult átadni
f) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
g) a játék során felmerülő nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetését a Szervező, azaz a IQ Press Kiadó Kft vállalja,
h) Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.
i.,A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
j., A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
k., Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: Szervező címére küldött postai levélben.
l., A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
m., A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól érvényes engedélye van lebonyolítani a nyereményjátékot és a Kiadó szavatolja, hogy az új GDPR adatkezelési szabályzatnak megfelelően jár el.© 2018 IQ Press Lapkiadó Kft.
Kézzel hímzett függöny
Kovács Béla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor.

VOKS!
137 voks